فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


عنوان مصوبه نوع مصوبه حوزه مرتبط سال تصويب دانلود فايل
مصوبه مورخ 20/3/1346 در مورد شعاع 120 کیلومتری تهران قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1346 دانلود
مصوبه شماره 40584 مورخ 25/5/1353 شعاع 120 کیلومتری تهران قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1353 دانلود
مصوبه شماره 30900 مورخ 8/9/1365 هیات وزیرات درمورد شعاع 120 کیلومتری تهران قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1365 دانلود
مصوبه شماره 185085/ت 41061 ه مورخ 11/10/1387 هیئت وزیران درمورد شعاع 120 کیلومتر تهران ( استان ق قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1387 دانلود
مصوبه شماره 193559/ت 419288 مورخ 1/10/1388 هیئت وزیران درمورد شعاع 120 کیلومتری تهران (استان مرک قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1388 دانلود
دستورالعمل رده 7 ماده 3 ضوابط و معیار های استقرار صنایع قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1390 دانلود
بخشنامه اجرای ضوابط و معیار های استقرار واحد ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی تصویب نامه شماره 789 قانون حوزه HSEE 1390 دانلود
طبقه بندی و تعیین رده های واحد های صنعتی و تولیدی قانون حوزه HSEE 1390 دانلود
آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی،خدماتی و زیربنایی آيين نامه اجرايي حوزه HSEE 1390 دانلود
قانون مدیریت پسماند قانون حوزه HSEE 1383 دانلود