آموزش واحدهای صنعتی

 آمار آموزش شاغلین واحدهای صنعتی تا پایان آذر 1396

دوره های آموزشی افراد آموزش دیده (نفر) میزان آموزش(نفرساعت)
25776 667492 13287301

 

 

 

 

 

تورهای صنعتی :

آمار تورهای صنعتی تا پایان آذر 1396

تورهای صنعتی افراد شرکت کننده (نفر)
3078 71633

 

 

 

 

طرح حمایت از پایان نامه ها :

آمار پایان نامه های تحت حمایت تا پایان آذر 1396

کارشناسی ارشد دکتری
797 83

 

 

 

 

تفاهم نامه ها :

آمار تفاهم نامه ها تا پایان آذر 1396
 تفاهم نامه های داخلی تفاهم نامه های بین المللی
35 22