حمايت از كنسرسيوم‌هاي صادراتي

مقدمه
كنسرسيوم صادراتي، يك شبكه همكاري بين بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط است كه تمايل دارند براي كاهش ريسك و بهره‌وري بيشتر، با هدف ورود به حوزه صادرات و تصاحب بازارهاي خارجي و حضور مستمر در آن، فارغ از فعاليت‌هاي صادراتي انفرادي، با يكديگر در قالب‌هاي حقوقي مشخص همكاري كنند.
هدف
ارتقا بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط براي حضور مستمر در بازار هاي بين المللي و افزايش ميزان صادرات غير نفتي
دامنه شمول
بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط
ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار
گام اول:
أ‌. شناسايي يك مروج ECP (Export Consortium Promoter) (با شرايط بند "ب" ذيل برنامه ها و حمايت هاي اين دستورالعمل)، كمك به بازاريابي كنسرسيوم‌هاي صادراتي از بانك اطلاعاتي مروجين كنسرسيوم‌هاي صادراتي موجود در سامانه eservice.isipo.ir
ب‌. شناسايي اعضاي احتمالي كه مي‌تواند از بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط، ذينفعان خوشه‌ها و SPX، صنوف توليدي، و غيره باشد.
ت‌. حداقل تعداد اعضاي كنسرسيوم، سه عضو تعيين مي‌گردد.
ث‌. اعضا بايستي داراي گواهي ارزيابي آمادگي براي صادرات ERA باشند. اما اعضايي كه داراي سابقه صادرات تجميعي به ميزان 500 هزار دلار باشند، با ارائه مستندات مربوط نياز به ارايه گواهي ERA ندارند.
ج‌. بند "ت" شامل كنسرسيومهاي ثبت شده نمي‌گردد.
ح‌. برگزاري نشست توجيهي، فني و آموزش اوليه با حضور اعضاي احتمالي، مروج كنسرسيوم و نماينده/گان شركت استاني

گام دوم:
خ‌. انجام مطالعه بصيرت بازار (Market Insight) بر روي موضوعات مورد علاقه شركت‌ها و برقراري تماس با شركت‌هاي علاقمند
د‌. برگزاري جلسات بين اعضاي بالقوه كنسرسيوم و انجام فعاليت‌هاي مشترك شامل حضور در نمايشگاه، اخذ غرفه مشترك، حضور در هيات صنعتي-تجاري
ذ‌. تعيين نماينده هر شركت (هيأت موسس)
ر‌. تسهيل انتخاب اعضاي هيات موسس كنسرسيوم‌هاي صادراتي
ز‌. تسهيل انتخاب فرد مناسب براي راهبري(مديرعامل) كنسرسيوم توسط اعضا

گام سوم:
أ‌. انجام مطالعات امكان سنجي و تدوين پيش نويس يك طرح تجاري (BP) و اخذ تأييديه هيأت موسس

گام چهارم:
ب‌. تدوين توافقات داخلي، آيين‌نامه‌ها، روابط بين اعضا، تعريف حقوق و تعهدات اعضا به عنوان مكمل اساس‌نامه
ت‌. تدوين پيش نويس اساسنامه و اخذ تاييد اعضا
ث‌. ثبت رسمي كنسرسيوم
ج‌. معرفي مديرعامل و اعضاي هيات مديره به سازمان

گام پنجم:
ح‌. انجام تحقيقات بازاريابي كاربردي بازار هدف توسط مدير عامل كنسرسيوم پس از اخذ تاييديه پروپوزال از سازمان
خ‌. انجام فعاليت‌هاي مورد نياز كنسرسيوم براي صادرات از قبيل: شناسايي بازار و بخش بندي‌هاي آن، شناسايي كانالهاي توزيع، شناسايي منابع مالي و انساني مورد نياز، تدوين برنامه براي كمك به توسعه، نفوذ و ماندگاري در بازار هدف، ارائه مشاوره و اطلاعات بازاريابي، مشخص نمودن اطلاعات پايه‌اي محصول صادراتي، كاناليزه كردن سفارشات، نظارت بر اسناد صادراتي، آماده سازي كنسرسيوم براي حضور در نمايشگاه، انجام تبليغات در بازار هدف، ارتباط با انجمن‌ها و تشكل‌ها، شناسايي و اخذ حمايت‌هاي مالي و غيرمالي به نفع كنسرسيوم، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و ساير موارد مورد نياز كنسرسيوم كه منجر به افزايش صادرات آن شود.
د‌. برخورداري از حمايت‌هاي مندرج در اين دستورالعمل و نيز ساير دستورالعمل‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي كنسرسيوم
 

برنامه‌ها ، ميزان و نوع حمايت‌ها:


أ‌. در كشورهاي فاقد سفارت، كنسولگري، سفير اكرديته و دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران، مدارك مثبته كه به تاييد سازمان توسعه تجارت ايران رسيده باشد، پذيرفته خواهد شد.
ب‌. داشتن تجربه تجارت خارجي، اشراف به حوزه فعاليت كنسرسيوم، داشتن ويژگي‌هاي رهبري براي ايجاد وفاق ميان اعضا، داشتن تحصيلات مرتبط در رشته‌هاي اقتصاد، صنايع، مديريت، گذراندن دوره‌هاي مرتبط، تسلط به زبان انگليسي از اهم ويژگي‌هاي مروج مي‌باشد.
ت‌. مديرعامل كنسرسيوم مي‌تواند، بر اساس توافق اعضاي هيات مديره از ميان اعضا، فردي خارج از كنسرسيوم و يا مروج كنسرسيوم انتخاب گردد.
ث‌. به دليل لزوم هم‌ترازي استراتژيك اعضاي كنسرسيوم، در يك استان/منطقه مي‌توان از يك رشته محصول تعدد كنسرسيوم داشت.
ج‌. اطلاعات صادرات كنسرسيوم‌ها بايستي در سامانه MIS سازمان درج و ثبت گردد.

معاونت صنايع كوچك سازمان با همكاري شركت هاي استاني تابعه سازمان ساير حمايت‏ها مانند برگزاري دوره‏هاي توجيهي براي اعضاي كنسرسيوم‏ها، هدايت و مميزي فعاليت‌هاي كنسرسيوم ها را براي رسيدن به اهداف آن بعمل خواهند آورد.