پيام مديرعامل

با پذيرش مسئوليتي كه برعهده اينجانب گذاشته شده است، با نگاه ويژه به افزايش بهره‌وري، دانش و استفاده از فنآوري روز براي جلب مشاركت جامعه وسيعي از صاحبان صنايع كوچك و متوسط سراسر كشور براي حفظ ظرفيت توليد، استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي صنعتي و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام با رويكرد اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي، ارتقاء كيفي و تحريك بازار، اقدامات انجام شده قبلي را سرفصل فعاليت‌هاي آتی اين سازمان قرار خواهيم داد تا مطابق اساسنامه و تكاليف مجمع، با همت و تلاش مضاعف، در تعامل با عوامل خبره و صاحب نظر سازماني و برون سازماني و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود، با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي ارتقاء كيفيت خدمات مورد انتظار سرمايه گذاران مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي بستر مناسب را مهيا نموده و ضمن روان سازی فرآیندهای خدمات رسانی به تولید کنندگان در قالب پشتیبانی از توان افزایی نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌های تولیدی کشور، کمک به بازسازی و نوسازی صنایع در راستای ارتقاء بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و بهبود شاخص‌های زیست محیطي، موجبات رشد و توفيق صنايع كوچك و متوسط را فراهم كنيم.

در اين راستا همكاري با نهادها و متخصصان عزيز كشور را ارج نهاده تا براي نيل به اهداف حفظ و صيانت از ظرفيت‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين فرهنگ سازي در زمينه استفاده از توليدات و صنايع داخلي، با اتخاذ تصميمات مناسب در جهت توسعه زنجیره‌هاي تولید کالای ایرانی، افزایش توان رقابت پذیری و صادرات محصولات آن‌ها در چرخه اقتصاد درون زا و برون نگر، با كمك همكاران متخصص و متعهد خود، در كشور تلاش نماييم.

در همگي موارد فوق به ياري و همفكري همكاران در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمامي انجمن‌ها و تشكل‌هاي مردم نهاد تخصصي در سطوح و بخش‌هاي مختلف فني و اقتصادي اميد داشته و پذيراي نقطه نظرات و ارشادات عزيزان هستيم.

علي رسوليان
معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل
سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران