ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


ناحیه صنعتی عقیلی
آدرس وب سایت : http://www.khiec.ir
پست الکترونیک : info@khiec.ir
تلفن : 0611-4443003-5
فاکس : 0611- 4455066
آدرس : شهر ترکالکی- کیلومتر 4 سد تنظیمی گتوند - امام زاده محمد بن زید
موقعیت روی نقشه :

Rating: 0/10 ( 0 )
Share