ماموریت طرح های کمک‏های فنی و اعتباری، کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و کمک‏های فنی و اعتباری به صنایع لبنی:

به منظور تامین اعتبارات واحدهای صنعتی کوچک، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اقدام به تامین منابع از محل وجوه اداره شده به شرح ذیل می نماید:

طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع به شماره طبقه بندی 40302015 به منظور پرداخت تسهیلات جهت بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کوچک دارای پروانه بهره برداری، طرح کمک‏های فنی واعتباری به صنایع کوچک به شماره طبقه بندی 40308003 به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های صنعتی کوچک به منظور تکمیل و راه اندازی و همچنین پرداخت سرمایه در گردش و طرح کمک‏های فنی و اعتباری به صنایع لبنی به شماره طبقه بندی 40308011  به منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای پروانه بهره‏برداری در استان ها ی دارای خوشه کسب و کار فرآورده‏های لبنی در نظر گرفته شده است.

الف) صنایع اولویت دار در تخصیص منابع:

1. صنایع کوچک اولویت دار بر اساس اسناد ملی و استانی مرتبط

2. صنایع کوچک دانش بنیان، های تک (صنایع نوین)، صادراتی

3. صنایع کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری

4. واحدهای صنعتی عضو خوشه های کسب و کار و اجزای شهرکهای فناوری(مطابق بسته‏های راهبری مصوب هیات مدیره سازمان)

ب) دامنه شمول تسهیلات:

دامنه شمول طرح کمک‏های فنی و اعتباری:

1. طرح‏های صنعتی کوچک اولویت‏دار از نظر اسناد ملی و استانی با پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد و طرح های دانش‏بنیان و های تک

2. واحدهای صنعتی کوچک فعال و صادراتی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌باشند(حداکثر 30% از منابع تخصیص یافته)

3. اجزای شهرکهای فناوری دارای مجوز معتبر از دستگاه‏های ذیربط(مستقرین در بخش‏های شهرکهای فناوری شامل مراکز خدمات فناوری و کسب و کار- آزمایشگاه‏ها- مراکز تحقیق و توسعه- مراکز رشد- واحدهای فناور تولید- مراکز آموزشی- مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- نمایشگاه‏ها- مراکز عمومی و خدماتی)

تبصره3: اجزای فوق الذکر بر گرفته از الگوی عمومی شهرکهای فناوری می باشد. نوع دقیق اجزا و طراحی آنها بر اساس نیازهای مخاطبین هر شهرک، شرایط و ظرفیت‏های موجود در حوزه تخصصی و مطالعات مربوطه تعیین می گردد.

4. واحدهای عضو خوشه های کسب و کار

دامنه شمول طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع:

1. واحدهای صنعتی کوچک دارای پروانه بهره برداری دچار مشکلات و عارضه های ساختاری و عمومی

2. واحدهای صنعتی کوچک که با کمبود سرمایه در گردش مواجه می باشند علی الخصوص واحدهای کوچک صادراتی (حداکثر 30% از منابع تخصیص یافته)

 

دامنه شمول طرح کمک‏های فنی و اعتباری به صنایع لبنی:

1. واحدهای صنعتی کوچک دارای پروانه بهره برداری با هدف کمک به تجدید ساختار زنجیره صنایع لبنی، خدمات مرتبط و ترویج مصرف شیر، تولید و نشر محصولات تبلیغی و ترویجی برای مصرف شیر و توسعه ظرفیت مراکز جمع آوری شیرخام

2. واحدهای صنعتی کوچک فعال و صادراتی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه می باشند(حداکثر 30%از منابع تخصیص یافته)

ج) عملکرد:

عملکرد طرح کمک‏های فنی و اعتباری:

از ابتدای سال 1384 تا آذر ماه 1394، طی انعقاد قرارداد با بانک‏های توسعه تعاون، ملت، رفاه، صادرات و صنعت و معدن به تعداد 2194 طرح و واحد صنعتی به بهره برداری رسیده فعال دارای پروانه بهره‏برداری و طرح صنعتی نیمه تمام مبلغ 4307 میلیارد ریال تسهیلات اعطا گردیده که ضمن تثبیت اشتغال منجر به ایجاد 32800 نفر شغل در سطح شهرکها و نواحی صنعتی کل کشور گردیده است.

عملکرد طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع:

از ابتدای سال 1390 تا آذر ماه 1394، طی انعقاد قرارداد با بانک‏های توسعه تعاون، مهر اقتصاد، رفاه، صادرات و صنعت و معدن به تعداد 1003 واحد به بهره‏برداری رسیده فعال دارای پروانه بهره‏برداری مبلغ 1831 میلیارد ریال تسهیلات اعطا گردیده که ضمن تثبیت اشتغال منجر به ایجاد 24699 نفر شغل در سطح شهرکها و نواحی صنعتی کل کشور گردیده است.

عملکرد طرح کمک‏های فنی و اعتباری به صنایع لبنی:

از ابتدای سال 1392 تا آذر ماه 1394، طی انعقاد قرارداد با بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه تکنولوژی به تعداد 17 واحد به بهره برداری رسیده فعال دارای پروانه بهره‏برداری مبلغ 91 میلیارد ریال تسهیلات اعطا گردیده که ضمن تثبیت اشتغال منجر به ایجاد 162 نفر شغل در سطح شهرکها و نواحی صنعتی کل کشور گردیده است.